Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Visuelle og rumlige færdigheder

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul indeholder fire øvelser, som er designet med henblik på at træne visuelle og rumlige kapaciteter. Det træner den visuelle forestillingsevne og evne til at foretage mental rotation i et 3-dimensionelt rum.

Indviklede figurer

Opgaven

I denne opgave præsenteres indledningsvis nogle elementer, der er viklet ind i hinanden. Disse indviklede figurer skal sammenlignes med et udvalg af lignede eller afvigende figurer, som muligvis indgår i den indviklede figur. Det gælder om at udpege de elementer, som indgår i figuren med de elementer, der er viklet ind i hinanden. Det er lettere at udpege meningsfulde figurer (genstande og geometriske figurer), hvor det mere gælder om at fokusere på detaljer end på helhed. Opgaven bliver vanskeligere, når figurerne er mere abstrakte, og en sådan mere kompliceret opgave kræver betydelig koncentration.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man visuelle og rumlige færdigheder samt arbejdshukommelse. Man skal identificere karakteristika, der er særegne for et objekt og lagre denne vurdering i arbejdshukommelsen. Detaljerne skal transformeres til et hele ved mentalt at visualisere og fastholde dem. De enkelte komponenter i den komplekse figur skal mentalt adskilles. Opmærksomheden skal anvendes til at identificere detaljerne. Med øvelsen træner man visuel arbejdshukommelse, visuel korttidshukommelse, visuelt overblik samt grundliggende færdigheder i formgenkendelse.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: figurtype (figurative tegninger, geometriske figurer, amøber eller alle typer), antal figurer (2 eller 3), visning af figurerne (tidsmæssig forskydning, samtidigt eller tidsmæssigt forskudt med fade-out), figurenes tema (unikke or forskellige), tid til indlæring (ubegrænset , 30, 20, 10 eller 5 sekunder,) og tid til at vælge de figurer der tilsammen udgør den indviklede figur (ubegrænset , 30, 20, 10 eller 5 sekunder). Fem indviklede figurer vises på hvert niveau.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 1.000 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Rotation

Opgaven

I denne øvelse er målet at afgøre om tredimensionelle figurer som præsenteres fra forskellige vinkler faktisk er ens, eller om der er tale om forskellige geometriske figurer. Øvelsen er udformet så den træner den visuelle forestillingsevne, særligt evnen til mentalt at forestille sig, hvordan en genstand ser ud fra andre vinkler. En evne man har brug for, hvis man ser en genstand fra en usædvanlig vinkel.

Hvad der trænes

Mental rotation vedrører evnen til mentalt at rotere to- eller tredimensionelle objekter, og er en færdighed, man anvender dagligt. Med denne øvelse træner man de visuelle forestillingsevner og mere præcist evnen til mental rotation. For at kunne vurdere, hvorvidt objekterne er identiske eller ej, skal man både danne sig overblik over overflademønstrene og et mentalt billede af dem, ligesom man skal kunne sammenligne forskellige figurer. Opgaven stimulerer ikke blot mental rotation, men også visuel arbejdshukommelse og formgenkendelses-færdigheder.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal serier (1, 2, 4, 5 eller 10), antal genstande (2 eller 3), præsentation af 3-D genstand (samtidigt eller tidsforskudt), genstandens kompleksitet (let, medium, eller svær), tid til indlæring (ubegrænset , 30, 20 eller 10 sekunder), svartid (ubegrænset , 30, 20, 10 eller 5 sekunder) og påmindelse af genstande (2 påmindelser, 1 påmindelse eller ingen påmindelse).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 2.600 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Udsigtspunkt

Opgaven

Det er ikke altid let at forestille sig den rigtige tredimensionelle indretning af et landskab ud fra et kort, eller hvordan en seværdighed ser ud, når man ser en grundplan. Denne øvelse består af to forskellige opgaver: Først skal man, på baggrund af hvad en iagttager ser, regne ud, hvor iagttageren er placeret på et kort. I den anden opgave gælder det om at regne ud, hvad iagttageren ser på baggrund af hans placering på et kort.

Hvad der trænes

Da forskellige objekter mentalt skal visualiseres fra forskellige vinkler, træner man både evnen til deduktiv omtanke samt visuelle og rumlige færdigheder. Formen og afstanden mellem de forskellige elementer skal analyseres, og man skal strukturere det observerede rum. Således er det færdighederne visuel og rumlig analyse, mental forestillingsevne, mental rotation og formgenkendelse som trænes i denne øvelse.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal serier (4, 6, 8 eller 10), typen af opgave ("Hvor er du?", "Hvad ser du?" eller begge), antal viste figurer (5, 7 eller 9), figurenes farver (identiske eller forskellige), antal synsvinkler (2, 4 eller 8), antal forsøg (1, 2 eller 3) og svartid (ubegrænset , 30, 20, 10 eller 5 sekunder).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 3,200 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Behændighed

Opgaven

I denne øvelse skal man afgøre, om den hånd, som præsenteres på skærmen, er en højre hånd eller en venstre hånd. For at variere sværhedsgraden præsenteres hænderne på forskellige måder: i nogle tilfælde vises et billede af en hånd i en bestemt stilling, i andre tilfælde vises hånden i færd med at udføre en handling med et redskab, og i sidste variant vises et spejlbillede af hånden.

Hvad der trænes

Mental rotation, som overvejende er den kognitive funktion, man træner i denne øvelse, er primært lokaliseret i højre hjernehalvdel, mere specifikt i isselappen, hvor den visuelle opfattelsesevne også er placeret. Opgaver, hvor man skal afgøre ligheden mellem objekter, der ses fra forskellige vinkler, kan deles op i fem trin: (1) dannelse af et mentalt "billede" af objektet, (2) mental rotation af "billedet" indtil der kan laves en sammenligning, (3) sammenligning, (4) vurdering af hvorvidt objekterne er ens eller forskellige, og (5) give et svar.

Sværhedsgrad

Øvelsens sværhedsgrad afhænger af antallet af hænder (2, 4, 6, 8, 10, 15 eller 20), afbildningstypen (alene, i aktivitet eller begge typer), præsentation (normal, i spejl eller begge præsentationer), den tid hånden vises (ubegrænset, 10, 5 eller 2 sekunder) samt den tid, der gives til at svare (ubegrænset, 10, 5 eller 2 sekunder).

Antallet af unikke indstillinger

De forskellige variable giver tilsammen mere end 600 unikke indstillingsmuligheder.

Ildfluernes dans

Opgaven

Der findes en art af ildfluer i Danmark. Arten kaldes "Sankthansorm". Ildfluerne udsender lys, så de kan ses i mørke. I denne øvelse skal du prøve at holde styr på de mønstre som ildfluerne følger i deres dans. Hver ildflue følger et bestemt mønster i sin dans. Hvis der er flere fluer danner deres baner tilsammen et komplekst mønster. Hver øvelse består af flere serier af danse. Du skal prøve udpege hvilken af fire foreslåede mønstre, som dannes af ildfluernes dans. Sværhedsgraden afhænger af, hvor mange ildfluer, der danser på samme tid, om mønstrenes kompleksitet er lav, moderat eller høj, og hvor hurtigt de danser.

Hvad der trænes

I denne øvelse trænes den visuelle opmærksomhed og den visuelle arbejdshukommelse, når du skal følge ildfluernes bevægelse og afgøre, hvilke baner de følger. Det handler om at fokusere på særlige træk, som skille det ene bevægelsesmønster fra det andet, f.eks. skæringspunkter samt højde og bredde af deres bane. På den måde kan du sortere nogle af forslagene fra og fokusere på de mulige svar.

Vi bruger vores evne til at analysere og genkende komplekse visuelle mønstre hele tiden i vores dagligdag, f.eks. ved genkendelse af andre mennesker ud fra deres ansigter (eller deres bevægelsesmønster, hvis de er længere væk), når vi skal forudse andre trafikanters bane i trafikken og så videre. I sådanne situationer kræves det at vi på samme tid er opmærksomme på mange stimuli, som er i bevægelse.

Sværhedsgrad

Øvelsens sværhedsgrad afhænger af en kombination af indstillinger: dansenes kompleksitet (simpel, medium eller kompleks); antallet af ildfluer (2, 4 eller 6); ildfluernes hastighed (langsomt, medium eller hurtigt), antallet af svarmuligheder (2, 3 eller 4) samt antal af serier (1, 2, 5, 10, 20 eller 40).

Disse parametre er kombineret til 9 niveauer, som giver en jævn stigning i sværhedsgraden.

Antal unikke indstillinger

Der er mere end 1400 mulige kombinationer af indstillinger.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.