Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Eksekutive funktioner

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul er specifikt designet med henblik på at træne eksekutive funktioner, inklusive ræsonnement (logisk tænkning) og planlægning. Der indgår både sproglige og visuelle opgaver.

Stjernetydning

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at udfylde en stjerneformet kryds og tværs med ord fra en liste bestående af 6 til 12 ord. Det betyder, at der kan være fra 0 til 6 forstyrrende ord på listen.

Hvad der trænes

Med denne øvelse kan man træne strategisk tænkning og evnen til deduktiv tænkning. For at kunne bestemme, hvilke 6 ord man skal vælge fra listen, er det nødvendigt at forsøge sig frem med et antal logiske kombinationer. Sådanne eksekutive funktioner er essentielle i hverdagslivet: Når man skal lave en rejseplan, holde styr på forskellige aftaler, engagere sig i gruppearbejde eller evaluere en vens eller kollegas ideer. Den verbale arbejdshukommelse anvendes også, når man skal huske hvilke ordkombinationer, man allerede har forsøgt sig med.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal stjerner (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10), antal forstyrrende ord (0, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6), type af hjælp ved genkaldelse (2 eller 1 ord vises, 3, 2 eller 1 bogstav vises eller ingen hlælp) og tid til genkaldelse (ubegrænset , 4, 3, 2 eller 1 minut). Ordene består altid af syv bogstaver.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 2.100 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Forandring fryder

Opgaven

Der er to opgaver i denne øvelse. I første del skal serier bestående af 4 til 16 bogstaver eller ord sorteres alfabetisk. I den anden del skal man skifte frem og tilbage mellem sortering af to forskellige serier.

Hvad der trænes

Denne øvelse stiller krav til både koncentration, mental fleksibilitet og strategi samt visuel og rumlig opfattelsesevne. Endvidere trænes visuel og verbal arbejdshukommelse samt sproglige færdigheder, da både bogstaver og ord er en del af øvelsen. Med øvelsen udvikler man kognitiv fleksibilitet, f.eks. evnen til at engagere sig i en opgave for derefter at lave en anden opgave, og så vende tilbage til den første. Sådan en situation opstår, når man laver papirarbejde og pludseligt skal besvare et telefonopkald for derefter at vende tilbage til papirarbejdet.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: opgavetype (bogstaver og tal, ord og lette tal, ord og svære tal, ord relateret til 2 forskellige emner), antal elementer der skal sorteres (fra 4 til 16), hvordan de sorterede elementer håndteres (skjult eller synligt), konsekvens af en fejl (start forfra eller fortsæt) og den tilladte tid til at svare (fra 30 sekunder til ubegrænset).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 780 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Basketball

Opgaven

Selvom det umiddelbart kan forekomme let, byder denne øvelse på forskellige grader af udfordringer. Der vises to rækker som hver består af tre basketballnet med farvede bolde i. Opgaven er nu at regne ud, hvor mange flytninger der skal til for at ændre den øverste række, så den bliver magen til den nederste.

Hvad der trænes

Dette er en problemløsningsøvelse. Træk skal mentalt planlægges, trækkene skal være styret af en strategi og et forkerte træk skal korrigeres. Problemløsningen skal understøtte af koncentration. Øvelsen indebærer endvidere træning af den visuelle forestillingsevne, da boldene ikke kan flyttes med computermusen. Alle handlinger skal mentalt visualiseres.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antallet af opgaver (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10), sværhedsgrad (meget let, let, medium, svær eller meget svær) og svartid (ubegrænset, 90, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 sekunder). Tre til fem farvede basketbolde vises i hver opgave.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 1,200 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Knæk koden

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at bryde koden og afsløre berømte citater, hvor bogstaverne er blevet udskiftet med andre bogstaver eller symboler. For at gøre opgaven lettere, er de enkelte bogstaver altid udskiftet med de samme symboler (eller bogstaver).

Hvad der trænes

Med denne dechifrerings-øvelse træner man koncentrationsfærdigheder, samt evnen til at regne ud, hvad meningen i en ikke-færdigskrevet tekst er. Denne mening kan man regne ud, fordi man kan sammensætte forskellige former for information og har et personligt kendskab til sit sprog (hvorledes ord staves, grammatikken og bogstavernes hyppighed). Dette er en stor hjælp, når man skal forstå eller lave et sammenhængende citat. Øvelsen stiller krav til kombination af forskellige kognitive færdigheder: koncentration, sproglige færdigheder, logik samt hypoteseudvikling og -testning.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: citatets længde (langt, middel eller kort), hvilken type hjælp man får (alle konsonanter, de 10 mest almindelige bogstaver, alle vokaler, stikord, 4, 3 eller 2 bogstaver fra citatet eller ingen hjælp), farvning af vokaler/konsonanter, kodens art (bogstaver eller symboler) og svartid (ubegrænset , 5, eller 2 minutter). Visning af regler er ikke tilgængelig.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 280 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Tårnene i Hanoi

Opgaven

I denne øvelse skal man flytte ringe mellem nogle søjler, så de kommer til at matche et forlæg. Der er nogle regler: Man kan kun flytte den øverste ring til en anden søjle, man må kun flytte en ring ad gangen, og man må aldrig anbringe en større ring oven på en mindre. Ind imellem vil en søjle være tom, i denne situation kan enhver ring flyttes til denne søjle.

Hvad der trænes

Forskning inden for neurovidenskab og psykologi har vist, at vores problemløsningsevne ikke kun baserer sig sproglige ræsonnementer, men også på rumlige færdigheder. Rumlige færdigheder anvendes bl.a. ved visualisering.

Sværhedsgrad

Øvelsens sværhedsgrad afhænger af antallet af nødvendige træk (mindre end 5, 5 til 9, 10 til 14, 15 til 19, 20 til 24, 25 til 29 eller mere end 29), antallet af ringe (2, 3, 4 eller 5), antallet af forsøg (1, 2 eller 3), antallet af opstillinger (1, 2 eller 3), og det tilladte tidsforbrug (ubegrænset, 3, 2 eller 1 minut).

Antallet af unikke indstillinger

De forskellige variable giver tilsammen mere end 460 unikke indstillingsmuligheder.

Tænk på et tal

Opgaven

I denne øvelse bliver brugeren bedt om at finde og sortere lige eller ulige tale i stigende eller faldende rækkefølge.

Hvad der trænes

Denne øvelse stiller i høj grad krav til eksekutiv funktion. Man træner også visuel skanning og koncentration. Der indgår også et element af visuel og rumlig hukommelse, når man skal huske de tal, man har set under søgeprocessen, og hvor de er placeret. Endelig stilles krav til talfærdigheder, når man skal klikke på tallene i stigende eller faldende rækkefølge.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: Opgavetype (lige tal i stigende rækkefølge, lige tal i faldende rækkefølge, ulige tal i stigende rækkefølge, ulige tale i faldende rækkefølge eller en af hver), antal serier (fra 1 til 5), tabellens størrelse (2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 5x4, 5x5, 6x5 eller 6x6), svartid (Ubegrænset, 5 minutter, 4 minutrer, 3 minutter, 2 minutter eller 1 minut). Det er også muligt at indstille om allerede sorterede tal skal skjules (ja/nej) og om man skal genstarte eller fortsætte efter en fejl.

Antal unikke instillinger

Der er mere end 4500 unikke indstillinger af denne øvelse.

Hovedregning

Opgaven

Hvor god er du til hovedregning? Kan du f.eks. hurtigt afgøre om du har modtaget korrekte byttepenge, eller hvilket tilbud på en vare, der er mest fordelagtigt? I denne øvelse skal du lave hovedregning. Du vil først blive præsenteret for tallene og regnetegnene hver for sig og skal så huske dem, så du efterfølgende kan udføre beregningen.

Hvad der trænes

Denne øvelser trækker på flere kognitive funktioner, f.eks. arbejdshukommelse, eksekutiv funktion og koncentration.
Koncentrationsevnen udgør basis, fordi du skal fokusere på de tal og regnetegn, du bliver præsenteret for. Du anvender arbejdshukommelsen til at fastholde de informationer, du modtager, i hovedet, samtidig med at du bearbejder dem. De eksekutive funktioner anvendes, når du skal udføre de matematiske beregninger.

Funktion i dagligdagen

I vores dagligdag har vi hele tiden behov for at holde informationer i hovedet i form af f.eks. beskeder, instruktioner og opskrifter, samtidig med at vi udfører opgaver eller deltager i en samtale. Dette kaldes også nogle gange for "multi tasking".
Du trækker på din arbejdshukommelse, hver gang du indgår i en samtale, hvor du skal forstå, hvad der bliver sagt, samtidig med at du forbereder spørgsmål eller kommentarer.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: Antal serier (fra 1, 3, 4, 5, 10, 15 eller 20), antal regneoperationer (fra 1 til 3), tallenes sværhedsgrad (fra 1 til 9, fra 10 til 20 eller fra 20 til 100), rækkefølge (først tal så regnetegn eller først regnetegn og så tal), tid til memorering (ubegrænset tid eller fra 4 til 10 sekunder pr enhed) og svartid (Ubegrænset, 120, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 sekunder).

Antal unikke instillinger

Der er mere end 9000 unikke indstillinger af denne øvelse.

Nedtælling

Opgaven

I denne opgave handler det om at finde frem til det regnestykke, som forbinder tallene med det givne resultat. I hver opgave vises nogle tal sammen med det resultat, som du skal regne dig frem til. Du kan anvende de fire basale regneoperationer: plus (+), minus (-), gange (x) og division (/). Med den rigtige kombination af de tilgængelige tal og regneoperationerne kan du regne dig frem til resultatet. I nogle tilfælde er der brug for at lave mellemregninger.

Hvad der trænes

Hovedformålet med denne øvelse er at træne eksekutive funktioner, dvs. funktioner som planlægning, ræsonnement og mental fleksibilitet. Undervejs trækkes også på arbejdshukommelsen (når man skal huske mellemregningerne) og langtidshukommelsen (når man skal prøve at genkalde tabellerne).

I vores problemløsning i dagligdagen er det sjældent muligt at finde løsningen i et enkelt skridt. Ofte er det nødvendigt, at analysere problemet, opdele det i mindre bidder og løse det skridt for skridt. Som en sidegevinst ved denne øvelse træner du også dine regnefærdigheder, hvilket kan være nyttigt, når du skal finde de gode tilbud i butikken, reducere mængden af ingredienser, når du laver mad til to personer i stedet for fire, som opskriften er lavet til, eller regne ud, hvor lang tid du har til at nå hen til bussen, før den kører.

Sværhedsgrad

Øvelsens sværhedsgrad afhænger af en kombination af indstillinger: antallet af regneoperationer (1 til 5); antallet af cifre, der skal anvendes i regnestykket (3 til 6); kompleksiteten af løsningen (let, medium eller svær); skal alle cifre anvedes eller kan der være cifre i overskud; tid til rådighed til at løse opgaven (ubegrænset, 5, 4, 3, 2, 1).

Disse parametre er kombineret til 9 niveauer, som giver en jævn stigning i sværhedsgraden.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 700 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.