Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 19/09/2014

Genoptræning efter en hjerneskade

rehabilitation therapy

Målet for genoptræningen efter en hjerneskade er at hjælpe klienten til at opnå så høj grad af selvstændighed som muligt.

Grundlæggende kan dette mål opnås ad to veje: ved at genoptræne de ramte kognitive funktioner i det omfang det lader sig gøre, og ved at lære kompensationsstrategier og nye måder at gøre tingene på, i de tilfælde, hvor de kognitive funktioner ikke lader sig genoptræne til tidligere niveau. Kognitiv træning og stimulering er et vigtigt element i genoptræningsprocessen, og indsatsen bør tilpasses og mårettes den enkelte klients kognitive ressourcer og vanskeligheder, hvilket bl.a. kan afdækkes ved hjælp af en grundig neuropsykologisk undersøgelse.

Den genoptræning, som tilbydes efter en hjerneskade, tager ideelt udgangspunkt i de kognitive følgevirkninger, som klienten har pådraget sig, såvel som klientens intakte funktioner og styrker. Grundlæggende færdigheder (f.eks. opmærksomhed, fokusering og opfattelsesevne) skal styrkes før mere komplekse færdigheder (f.eks. problemløsning) trænes. Disse principper om at tage udgangspunkt i klientens konkrete kognitive styrker og svagheder sammen med en fokuseret stimulering af de ramte hjerneområder har dannet grundlaget for udformningen af et program, der kan anvendes som led i genoptræningsforløbet.

Genoptræning efter en hjerneskade følger samme forløb som hjernens udvikling. De overordnede funktionelle systemer skal udvikles (eller genoptrænes) før de mere specifikke systemer. Evnen til at fokusere, være opmærksom og opfatte korrekt udvikles (eller genoptrænes) før de komplekse intellektuelle aktiviteter kan udføres.

Hvad er de typiske kognitive følgevirkninger efter en hjerneskade?

De kognitive følgevirkninger efter en hjerneskade varierer fra person til person. Følgevirkningerne afhænger af en række forskellige faktorer, bl.a. omfang og lokalisering af skaderne i hjernen, personens funktionsniveau før hjerneskaden og personens personlighed.

De eksekutive funktioner er en samlebetegnelse for de overordnede, styrende kogntive funktioner. Det er disse funktioner, som gør det muligt for en person at handle målrettet og sammenhængende, at tilpasse sin adfærd til situationen og løse problemer, der opstår. Hvis disse overordnede, eksekutive funktioner er intakt, er der en stor sandsynlighed for, at den hjerneskadede på trods af betydelige specifikke, kognitive følgevirkninger kan klare sig ufhængigt af hjælp og støtte. Når de overordnede, komplekse funktioner bliver ramt, har det en tilbøjelighed til at påvirke mange aspekter af den hjerneskadedes adfærd og vil medføre mere omfattende vanskeligheder med at klare sig uafhængigt i dagligdagen.

Efter en hjerneskade sker der som regel i de følgende uger og måneder en forbedringer af de skadede kognitive funktioner. Disse forbedringer skyldes bl.a. at hjerneområder omkring de skadede områder overtager disse områders funktion. Der er tale om en indlæringsproces, hvor hjernens på grund af sin plasticitet er i stand til at danne nye neurale netværk, som går uden om de permanent skadede områder.

Kognitive funktioner som typisk bliver beskadiget i forbindelse med en hjerneskade er:

 • Opmærksomhed
  • Fokuseret opmærksomhed
  • Delt opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
  • Langtidshukommelse
  • Korttidshukommelse
 • Opfattelsesevne
  • Forståelse af instruktioner
  • Tilegnelse af ny viden og nye færdigheder
 • Sprog
  • Læsning
  • Skrivning
  • Ordfindingsbesvær
  • Problemer med at danne sætninger
 • Problemer med regning og matematik
 • Eksekutive funktioner
  • Problemløsning
  • Beslutninger
  • Planlægning
  • Dømmekraft
  • Overblik

I mange tilfælde mangler personen, der har pådraget sig en hjerneskade, en erkendelse af sine kognitive vanskeligheder, hvilket kan resultere i vrede og frustration.

Hvordan kan man behandle disse kognitive vanskeligheder?

Genoptræningen af kognitive og sproglige færdigheder efter en hjerneskade er en vedvarende proces. Når læge, neuropsykolog, talepædagog og ergoterapeut m.fl. har foretaget en samlet vurdering af de kognitive vanskeligheder og hvilke konsekvenser de har på klientens adfærd og evne til at udføre daglige aktiviteter, kan der udarbejdes en behandlingsplan. Behandlingen af de kognitive og sproglige vanskeligheder, som hjerneskaden har resulteret i, skal starte så tidligt som muligt, helst allerede mens klienten er indlagt på sygehuset. De tidlige stadier af behandlingen vil ofte handle om at øge opmærksomhed og koncentrationsevne. Ved sværere hjerneskader fokuserer man også på at forbedre klientens orientering i tid, sted og egne data og den sproglige forståelse.

Genoptræningen i de senere faser (efter udskrivning fra sygehuset) kan foregå individuelt, i grupper eller en kombination heraf afhængig af klientens behov og ressourcer. Denne genoptræning foregår som regel ambulant på et af landets hjerneskadecentre, der tilbyder forløb, der er rettet specifikt mod klienter med følgevirkninger efter en hjerneskade. Træningen på hjerneskadecentret kan suppleres med hjemmetræning. Hjerneskadecentrene har en tværfaglig sammensætning med tilknytning af f.eks. neuropsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, hvilket muliggør en bred, helheldsorienteret tilgang til klientens vanskeligheder. I andre tilfælde tilbydes træning ved hjemmebesøg eller i mindre grupper i kommunale træningstilbud.

Målet for genoptræningen er at den hjerneskadede skal opnå den højest mulige grad af selvstændighed i sit dagligliv og om muligt vende tilbage til arbejdsmarkedet. Træningen fokuserer på at generhverve tabte færdighed og tilegne sig kompensationsstrategier i forhold til de kognitive færdigheder, som permanent er forringet på grund af hjerneskaden. Det største udbytte opnås, hvis genoptræningsforløbet er tilpasset klientens baggrund og interesser, og hvis familiemedlemmer og andre pårørende inddrages i processen.

Du kan få mere information om traumatisk hjerneskade på Videncenter for Hjerneskades hjemmeside Hjernekassen og (på engelsk): USA Social & Health Services TBI Fact Sheet for Professionals